Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного

податку на 2021 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного податку на 2020 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р., Закону України «Про плату за землю», Податкового кодексу України».

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

   Відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статей 10, 284 Податкового кодексу України до місцевих податків належить земельний податок. Земельний податок є одним із основних джерел наповнювання прибуткової частини сільського бюджету.

  Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень дохідної частини сільського бюджету, а також у необхідності викладення рішення з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

   Надходженя земельного податку до бюджету сільської ради від юридичних осіб на суму 434668 грн., від фізичних осіб на суму 52333 грн.

   Проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021  рік». Цим проектом рішення пропонується встановити на території Гарасимівської сільської ради ставки земельного податку на 2021 рік, встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, наданні відповідно до статті 284 Податкового кодексу України.

основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:         

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                     +

 

Суб’єкти господарювання

                     +

 

 

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є :

-          дотримання вимог чинного законодавства України;

-          встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку;

-          поповнення місцевого бюджету;

-          забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку території.

 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту.

Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень до бюджету, неможливість вирішення питання соціально-економічного розвитку території, порушення вимог чинного законодавства України. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему, а поглиблює її. Так як будуть застосовуватися мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Забезпечує дотримання положень Податкового кодексу України.

Регулює ставки земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Встановлює пільги в межах Гарасимівської сільської ради щодо сплати земельного податку відповідно до видів використання земельних ділянок.

Враховує пільги надані Податковим кодексом України для інформування широких верств населення.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

1.Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту.

 

Відсутні.

 

Не передбачені.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту.

1.     Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органами місцевого самоврядування повноважень.

2.     Забезпечить відповідні надходження до бюджету сільської ради від сплати земельного податку.

3.     Створить сприятливі фінансові можливості для задоволення соціальних та інших потреб сільської ради.

4.     Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Не передбачені.

 

 

 

 

2.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту,

Сплата податку за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту.

Прозорість механізму нарахування податку на майно в частині плати за землю.

Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Можливість впровадження і реалізації програм соціально-економічного розвитку сільської ради та підвищення рівня соціальних стандартів у зв’язку з надходженням до місцевого бюджету.

Сплата податків за ставками земельного податку на 2021 рік.

 

3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

у т.ч. мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

3

42

39

46

Питома вага групи у загальній кількості, %

2,14

6,52

91,3

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту.

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту

1. Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

2. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

3. Надходження до місцевого бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально-економічного розвитку території сільської ради та підвищення рівня соціальних стандартів.

4. Участь в обговоренні даного регуляторного акта, в тому числі розмірів земельного податку та пільг зі сплати земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Не передбачені.

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

Прийняття даного рішення Гарасимівської сільської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку на території сільської ради та відповідне наповнення місцевого бюджету. Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту.

Держава: відсутні.

Громадяни: сплата податку за ставка, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Суб’єкти господарювання: сплата податку за ставка, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Держава: відсутні.

Громадяни: відсутні.

Суб’єкти господарювання: відсутні.

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту.

Держава: надходження до місцевого бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально-економічного розвитку та підвищення рівня соціальних стандартів.

Громадяни: сплата податку за обґрунтованими ставками; встановлення пільг по сплаті податку.

Суб’єкти господарювання: сплата податку за обґрунтованими ставками.

Держава: відсутні.

Громадяни: сплата податку за встановленими ставками.

Суб’єкти господарювання: сплата податку за запропонованими ставками.

Затвердження даного регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту.

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

-           Податкового кодексу України;

-           Бюджетного кодексу України;

-           Земельного кодексу України;

та інші закони(зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту.

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення земельного податку на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До бюджету  сільської ради надійдуть додаткові кошти від сплати земельного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

-           Податкового кодексу України;

-           Бюджетного кодексу України;

-           Земельного кодексу України;

та інші закони(зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

 

 

4.Опис механізму, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв'язання проблеми можливе також при застосуванні сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

     Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації стосовно  виконання вимог  акту, яка  полягає у:

-          балансі інтересів ;

-          простоті  та доступності  положень рішення;

-          простоті виконання  вимог рішення;

-          врегулювання прав  і обов’язків  суб»єктів, на яких  поширюється  дане рішення .

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

     Прийняте рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

      Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правовий акт, який відповідатиме вимогам чинного законодавства.

    

6.Визначення очікуваних результатів  регуляторного акту:

Регулювання впливає на  інтереси громадян та суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- відсутність збільшення розмірів ставок

- встановлення пільг зі сплати податку

- створення передумов для розвитку бізнесу

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

 

 

 

 

7.Визначення показників результативності регуляторного акта.

          Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

-          надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників;

-          загальна кількість платників єдиного податку;

-          витрати суб’єктів господарювання пов’язані з  виконанням вимог акта та звітування;

-          рівень проінформованості суб’єктів господарювання стосовно положень акта.

 Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

8.Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта   

  Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта один рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

   Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. Відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

 

Сільський голова                                                                                          О.Ш. Пєвнєва

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Гарасимівської сільської ради на 2021 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Гарасимівської сільської ради на 2021 рік» підготовлено відповідно з вимогами Занону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі єдиного податку, покладені на органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядувння приймають рішення із встановлення ставок податків та оприлюднюють їх.

Прийняття регуляторного акту «Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік» необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою платежів.

Проблемою є те, що в разі не встановлення сільською радою ставок єдиного податку, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем території та покращення інфраструктури села.

За даними бухгалтерських звітів Гарасимівської сільської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку сплатили до сільського бюджету у 2019 році всього - 607535 грн.

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

    

  З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів пропонується прийняття рішення сільської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік ”, так як проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами. Для встановлення єдиного податку з 01 січня 2021 року, з урахуванням змін статей 291-300 Податкового Кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру.

 

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- дотримання вимог чинного законодавства;

- встановлення розмірів ставок єдиного податку в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб громади;

- поповнення місцевого бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні сільського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2020 року діюче рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. 

Прийняття регуляторного акта

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врахування пропозицій суб’єктів господарювання, особливостей території та спроможністьмешканців сільської ради.

Сталі надходження до сільського бюджету.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку села.

Забезпечує прозорість дій влади.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2020 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до бюджету громади у 2021 році.   

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку.

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році ставками для платників єдиного податку

Виділення коштів з місцевого бюджету на програми соціально-економічного розвитку

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2021 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

 

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2021 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році ставками для платників єдиного податку

Відсутні

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Гарасимівської сільської ради.

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

 

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

 

-

3.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Рішення про встановлення єдиного податку  не буде діяти у 2021 році, що значно зменшить надходження до бюджету громади. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2022 року.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку.

 

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення сесії сільської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками.

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2021 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у бюджет громади.

 

Рішення про встановлення єдиного податку не буде діяти у 2021 році, що значно зменшить надходження до місцевого бюджету.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Рішення сесії про встановлення єдиного податку  не буде діяти у 2021 році, що значно зменшить надходження до бюджету.

Х

 

4.Механізм та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 1.Оприлюднення проекту рішення Гарасимівської сільської ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території Гарасимівської сільської ради на 2021 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.

2.Встановлення ставок єдиного податку.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

    Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради забезпечить належне справляння єдиного податку. Можливість отримати додаткові надходження до місцевого бюджету.       Забезпечить прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати єдиного податку.

 

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

      Дія  зазначеного регуляторного акта поширюється на фізичних  осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, громаду.  

Таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу                                                

Вигоди

 Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

 

Встановлення ставок єдиного податку, збільшення надходження до місцевого бюджету, прозорість дій місцевих органів влади

Витрати не передбачаються 

Суб’єкти підприємницької діяльності

 

Чітке встановлення ставок єдиного податку

Витрати зі сплати єдиного податку

 

Громадяни

 

 Надходження до сільського бюджету, фінансування  робіт з благоустрою села

      Відсутні

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акта. 

     Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта один рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

      Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

-          надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників;

-          загальна кількість платників єдиного податку;

-          витрати суб’єктів господарювання пов’язані з  виконанням вимог акта та звітування;

-          рівень проінформованості суб’єктів господарювання стосовно положень акта.

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. Відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

              

Сільський голова                                                                                                          О.Ш. Пєвнєва

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Гарасимівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

 

 

   Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» підготовлено відповідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.,  Податкового кодексу України.

 

1.Визначення проблеми яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

     Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування. Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення ставок місцевих податків та зборів.

     Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується платниками за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

     Запропонований проект регуляторного акту містить оптимальне співвідношення ставок податку та пільг, яке збалансовує інтереси усіх суб’єктів дії регуляторного акту, крім того, враховує  нагальні потреби  громади, і можливість надання обґрунтованих пільг платникам податків в межах встановлених чинним законодавством повноважень сільської ради.

      Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акта, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок і пільг зі сплати зазначеного податку. Без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму податку.  Прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини сільського  бюджету. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки законодавство вимагає встановлення конкретних ставок рішенням сільської ради.

     З метою виконання  вимог  діючого законодавства необхідно затвердити ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гарасимівської сільської ради на 2021 рік.

 

2.Визначення цілі державного регулювання.

Цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між  сільською радою   та  суб’єктами господарювання;

- встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які б враховували класифікацію об’єктів нерухомого майна, інтереси громадян з урахуванням рівня платоспроможності громадян, суб’єктів господарювання та дозволили  б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку села;

- встановити пільги щодо сплати  податку;

- здійснення планування та прогнозування надходжень до місцевого бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Визначення альтернативних способів:

Альтернатива № 1:

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати рішення про становлення податку.

У цьому випадку іідповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок  буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок,  що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території.  

У цьому випадку забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує особливості території та платоспроможність мешканців села.

Забезпечує прозорість дій влади, створює умови для активізації участі громади у прийнятті рішень.

 

4.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.

     Встановлення ставок податку для об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб.

     Встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    Оприлюднення регуляторного акту доступним шляхом.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.

    Досягнення  визначених цілей шляхом виконання даного регуляторного акта принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

-          збільшення надходжень до місцевого бюджету,

-          збільшення обсягу видатків в тому числі на виконання плану соцекономрозвитку території.

 

6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акту.

    Дія регуляторного акту впливає на інтереси  юридичних та фізичних осіб, у власності яких є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості та орган місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативний акт сільської ради відповідатиме вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм розвитку території

Процедура розробки регуляторного акту

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- прозорість механізму справляння податку

- встановлення пільг зі сплати податку

- вирішення соціальних проблем населення, покращення інфраструктури села

Витрати на сплату податку

 

 

 

 

7. Визначення покзників результативності регуляторного акта.

    Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

 

8. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

    Термін дії регулятоного акта – один бюджетний рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта:

    Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

    Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

    Для відстеження  результативності даного регуляторного акту будуть використовуватися статистичні  дані. 

 

 

Сільський голова                                                                                                   О.Ш. Пєвнєва

 

 

                                                                                                         ПРОЕКТ                                                           

ГАРАСИМІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                      року                                                                                   №

с.Гарасимівка

 

Про встановлення ставок єдиного податку  

на території    Гарасимівської       сільської       

ради  на  2021      рік

    

       З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи», від 28.12.2014 р. № 71-VIII, керуючись ст..10, п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гарасимівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити єдиний податок  на території  Гарасимівської сільської ради  на 2021 рік .

2.Затвердити Положення про єдиний податок на території Гарасимівської сільської ради (додається).

3.Встановити   ставки  єдиного  податку на 2021 рік на території Гарасимівської сільської ради:

3.1.для  фізичних  осіб  підприємців

-         першої групи платників податку в розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму (працездатної особи);

-  другої групи платників податку в розмірі 20 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати;

3.2. для фізичних осіб –підприємців та  юридичних осіб

-  третьої групи  в  розмірі 3-х  відсотків від доходу для платників ПДВ, 5 –х відсотків від доходу для  не  платників ПДВ;

-  четвертої групи  в розмірі  0,95  відсотків  з 1 га  сільськогосподарських угідь ( ріллі, сіножатей  і  пасовищ).

4.Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на дошках оголошень сільської ради та на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради.    

5.Рішення Гарасимівської сільської ради № 54/6 від 24.06.2019 року вважати таким, що втратило чинність 31.12.2020 року.           

6.Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Сільський голова                                                              О.Ш. Пєвнєва    

                                                                                                              ПРОЕКТ                                               

Додаток до рішення

Гарасимівської с/ради № __ від __

ПОЛОЖЕННЯ                                

про єдиний податок  

 1.Загальні положення

 Єдиний податок  встановлюється  на  підставі  пункту  24  частини  1  статті 26 Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування  в  Україні“,  пункту 20 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України.

В Положенні про єдиний податок визначені обов’язкові елементи для встановлення податку, передбаченні статтею 7 Податкового кодексу України, в інших випадках, не визначених Положенням про єдиний податок,  застосовуються положення розділу XIV Податкового кодексу України.

2.Платники податку

2.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша   група   фізичні  особи   підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного року не перевищує  300 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;- обсяг доходу не перевищує  1 500 000 гривень. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-
підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,
оренди
  та оцінювання  нерухомого  майна  (группа 70.31 КВЕД ДК  009:2005),;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, які визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

2.2. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, не   враховуються   наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю  і  пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку , а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової  кількості   працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які визначені в пункті 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, які визначені в пункті 291.5¹ статті 291 Податкового кодексу України.

 3. Порядок визначення доходів та їх склад

Порядок визначення доходів та їх склад визначається у відповідності до статті 292 Податкового кодексу України.

4. Ставки податку

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому розділі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому розділі – мінімальна заробітна плата) та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку, з розрахунку на календарний місяць, становлять:

1) для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму; 2) для другої групи платників єдиного податку 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Відсоткові ставки єдиного податку встановлюються у відповідності до статті 293 підпункту 293.2. Податкового кодексу України.

5. Податковий (звітний) період

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.         Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку третьої групи є календарний квартал.

5.2.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

5.3. В інших випадках застосовуються положення статті 294 Податкового кодексу України.

6.Порядок нарахування  та строки сплати єдиного податку

 6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.             Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного
податку  першої  і  другої  груп  здійснюється контролюючими органами на  підставі заяви такого платника єдиного податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують  єдиний  податок  протягом 10 календарних днів після граничного  строку  подання  податкової  декларації за податковий (звітний) квартал.

6.4. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

6.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не
використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного
  податку протягом одного календарного місяця на рік на час
відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка
(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 6.1 і підпункту 6.5 цього пункту, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку
підлягають
  поверненню  платнику  в  порядку,  встановленому   Податковим кодексом України.

6.7. Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу
доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного
строку подання податкової декларації за податковий (звітний)
квартал.

 6.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

 У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 7. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку. Платники  єдиного  податку  подають  до контролюючого органу податкову  декларацію  платника єдиного  податку у строки та порядку,  встановлені статтею 296 Податкового кодексу України. 

8. Контроль. Контроль  за  повнотою  стягнення  та  своєчасністю  перерахування   єдиного податку здійснюють  контролюючі органи.

 

Сільський голова                                                                                                     О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

                                                                                                          ПРОЕКТ         

 

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

 

 

 СЕСІЯ

 

 

 

РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

від  « --- » --------- 2020  року                                                                  № ---

 

с. Гарасимівка

 

 

 

Про   встановлення    ставок    та     пільг

 

із сплати земельного податку на 2021 рік

 

код КОАТУУ- 4424882001

 

 

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Гарасимівська сільська  рада

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

1. Установити на території Гарасимівської сільської  ради Станично-Луганського району Луганської області:

 

1) ставки земельного податку згідно  додатку 1  з урахуванням нормативної грошової оцінки земель с.Гарасимівка,  середньої вартості 1 га ріллі по Луганській області в цінах на 01.01.2021 року;

 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2

 

2. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на  дошках оголошень сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету та  фінансів.

 

4. Рішення 54 сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання № 54/4 від 24.06.2019 року визнати такими, що втратило чинність 31.12.2020 року.

 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

 

 

 

Сільський голова                                                                            О.Ш.Пєвнєва

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                        Додаток 1                        ПРОЕКТ

 

до рішення Гарасимівської сільської ради

 

 VI скликання
від --------року  №----

 

 

 

Ставки земельного податку

 

на 2021 рік,

 

введені в дію з 01 січня 2021 р

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

 

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

в тому числі:

рілля -

пасовища -

 

 

 

0,5

0,3

 

 

 

0,5

        0,3

 

 

 

 

0,5

0,3

 

 

 

0,5

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,5

0,5

 

0,5

 

0,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,00

0,5

 

1,00

 

0,5

 

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

0,1

 

0,1

 

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,1

 

0,1

 

-

-

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0,0

-

0,0

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,0

-

0,0

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

0,0

-

0,0

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0,0

0,00

0,0

0,00

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1,00

1,00

5,00

 

5,00

04

Землі природно-заповідного фонду

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів(ФАП)

0,00

0,00

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

Ст.273.1

Ст.273.1

Ст.273.1

 

Ст.273.1

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,50

0,50

5,00

 

5,00

 

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами                                            

4,00

4,00

4,00

-

12

Землі транспорту

х

х

х

х

13

Землі зв'язку

х

х

х

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

2,00

-

5,00

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

3,00

3,00

5,00

5,00

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

1,50

-

5,00

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

1,50

-

5,00

-

15

Землі оборони

х

х

х

х

16

Землі запасу

1,00

1,00

5,00

5,00

17

Землі резервного фонду

1,00

1,00

5,00

5,00

18

Землі загального користування

1,00

1,00

5,00

5,00

 

 

 

 

 

        Сільський голова                                                                            О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект

 

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

 

від ------------2020 р. № ----------

 

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2021 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

Від сплати податку за одну земельну ділянку  за кожним видом використання у межах граничних норм звільняються:

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

100

Пенсіонери (за віком);

100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; учасники АТО;

100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

Дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування;

100

Заклати культури, охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів;

100

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

                   100

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, повнфстю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів

100

           

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     О.Ш. Пєвнєва

 

                                                                                                               ПРОЕКТ

ГАРАСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 

від ____________  2020 року                                                                       № ____                                                           

село Гарасимівка

код КОАТУУ- 4424882001


Про встановлення ставок та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки,

на 2021 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, Гарасимівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити  на території Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області:

- ставки  податку  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік, згідно з додатком 1;.

       -  пільги для фізичних та юридичних осіб, надати відповідно до пп 266.4.2 п.266.4 ст. 266 Податкового кодексу  України, за переліком згідно додатку 2.

2.  Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Станично-Луганської районної ради та на дошках оголошень сільської ради.

3.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

4.   Рішення 54 сесії Гарасимівської сільської ради від 24.06.2019 року № 54/5 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» визнати таким, що втратило чинність 31.12.2020 року.

5.   Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 

 

 

Сільський голова                                                                           О.Ш. Пєвнєва


                                                                                                                                  ПРОЕКТ                                                                                       

 

Додаток 1

 

до рішення Гарасимівської сільської  ради VI скликання від  «---» -------  2020 р. № ---

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня  2021 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

                                                                            

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада  

  с.Гарасимівка

 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,00

 

 

0,00

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,3

 

 

0,3

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,1

 

 

0,1

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,3

 

 

0,3

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,3

 

 

0,3

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,1

 

 

0,1

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,00

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,00

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,01

 

 

0,01

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,01

 

 

0,01

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                      О.Ш.Пєвнєва                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення Гарасимівської сільської ради
VІ скликання

 

від «--» ----  2020 р. № ---

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податковогокодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки1

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2021 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

44

248

4424882001

Гарасимівська сільська рада с.Гарасимівка

 

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100

- об’єкти житлової нерухомості, яка  непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей, але не більше одного такого об’єкта на особу;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які належать ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років;

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

100

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбудковими.

100

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      О.Ш. Пєвнєва

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про оприлюднення проектів регуляторних  актів

 

Гарасимівської сільської ради:  «Про встановлення ставок єдиного податку  на території Гарасимівської сільської ради на 2021 рік",  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

 

 

 

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області  повідомляє про оприлюднення проектів регуляторних актів – рішень сесії Гарасимівської сільської ради VІ скликання:

 

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Гарасимівської сільської ради на 2021 рік";

 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»;  

 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»;

 

Основною метою розроблення документів є забезпечення надходжень до бюджету Гарасимівської сільської ради та виконання вимог Податкового кодексу України.

 

 

 

Розробником  зазначених проектів регуляторних актів є виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради.

 

З проектами рішень та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на інформаційних стендах сільської ради та офіційній сторінці Станично-Луганської  районної ради в мережі Інтернет:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">rаdastn2016@gmail.com 

 

 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у друкованому або електронному вигляді протягом 30 днів з моменту оприлюднення  на   поштову адресу: 93640, Луганська обл., с.Гарасимівка, вул. Молодіжна, 5, або електронну адресу сільської ради: E-mail: sovet.gera@gmai.соm; тел. (064 72) 97719.