Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

         Стаття 1.1. Районна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, а також повноважень, переданих йому сільськими та селищними радами.

         Стаття 1.2. Діяльність ради ґрунтується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, на принципах гласності, відповідальності, та підзвітності перед радою, створюваних нею органів, посадових осіб, що обираються або призначаються, законності, реалізації волі виборців через своїх депутатів безпосередньо їх участі у формуванні і діяльності ради, тісній взаємодії з трудовими колективами та громадськими організаціями, органами територіального самоврядування, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.

         Стаття 1.3. Порядок формування та діяльності ради, її органів, депутатів і посадових осіб визначається Конституцією, законодавством про місцеве самоврядування України і статус депутатів ради, справжнім регламентом.

У разі розбіжності норм і положень цього регламенту з законодавством, діють норми і положення законодавства.

         Стаття 1.4. Рада є правомочною, якщо обрано не менш  двох третин депутатів від загального складу ради. У випадках, якщо до ради обрано менше двох третин складу ради, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

         Стаття 1.5. Регламент, зміни та доповнення до нього приймаються радою з ініціативи голови районної ради, постійних комісій, депутатів чи груп депутатів (фракцій).

         Стаття 1.6. В цьому регламенті і у мотивуючій частині рішень районної ради та її президії, застосовуються такі терміни:

• Рада - Станично-Луганська районна рада;

• сесія - сесія Станично-Луганської районної ради;

• загальний склад - 34 депутати Станично-Луганської районної ради;

• депутат - депутат Станично-Луганської районної ради;

• голова ради - голова Станично-Луганської районної ради;

• заступник голови - заступник голови Станично-Луганської районної ради;

• постійна комісія - постійна комісія Станично-Луганської районної ради;

• президія - дорадчий орган Станично-Луганської районної ради;

• посадові особи - особи, які працюють у районній раді, що мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно - розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, та отримують заробітну плату за рахунок районної ради;

• регламент – правила що регулюють порядок діяльності Станично - Луганської районної ради;

• обрати - віддати перевагу будь-кому голосуванням для виконання будь яких обов'язків;

• призначити - призначити на будь-яку посаду, надати певні обов'язки;

• затвердити - підтвердити повноваження кого-небудь, чого-небудь;

• запит - підтримане радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, також голові райдержадміністрації, його заступникам, керівникам відділів та управлінь з питань, що належать до ведення районної ради;

 звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до керівників правоохоронних органів і контролюючих органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, здійснити належні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, що належать до їх компетенції;

• Питання - спосіб отримання депутатом районної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на питання може бути оголошена на сесії або надана депутату в індивідуальному порядку. Питання не включається до порядку денного сесії, не обумовлюється і рішення по ньому не приймається;

• протокольне доручення - доручення, прийнято на сесії районної ради;

• головуючий - депутат, який веде сесію;

• редакційна комісія - комісія для створення остаточного формулювання рішень і звернень;

• погоджувальна комісія - комісія з числа депутатів для створення остаточного варіанта рішення районної ради;

• секретаріат сесії - депутати, обрані на сесії для ведення протоколу та збору інформації, що надійшла в ході сесії;

• лічильна комісія - комісія, обрана з числа депутатів для підрахунку голосів при проведенні відкритого (поіменного) і таємного голосування;

• інші терміни використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

Глава 2. СЕСІЇ РАДИ

 

         Стаття 2.1 Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Рада проводить свою роботу сесійно, сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

         Для підготовки пропозицій, щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради та питань, які пропонуються внести на її розгляд, формування органів ради, територіальна виборча комісія проводить консультації з головами партій (блоків), обраних до районної ради.

         Перша сесія новообраної Ради, скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через 2 тижні  після реєстрації новообраних депутатів ради, за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

         Перше після виборів засідання ради відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про результати виборів та визнання повноважень депутатів.

 

         Стаття 2.2

Сесії ради проводяться відкритими засіданнями. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, голови державних органів, органів місцевого самоврядування – за запрошенням, та засоби масової інформації за акредитацією.

Голови громадських організацій та представники трудових колективів -  за попередньою заявою, наданої до виконавчого апарату районної ради до проведення сесії  та  за згодою районної ради.

         У закритому засіданні ради має право бути присутнім прокурор району, а також особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

Запрошення осіб, які не є депутатами, визначає і організовує голова ради за погодженням з президією.

Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, офіційно запрошених та тих, що подали заяви на присутність на сесії .

Запрошені особи та інші присутні не мають права втручатися в роботу сесії, зобов'язані утримуватися від проявів схвалення чи несхвалення.

У разі невиконання цих вимог, вони за розпорядженням головуючого на сесії можуть бути видалені із залу засідання.

Начальники відділів виконавчого апарату для виконання своїх посадових обов’язків  мають право бути присутніми на всіх пленарних засіданнях сесії.

Гласність роботи районної ради забезпечується шляхом публікацій інформації про її діяльність в газеті «Время» і повідомлень в інших засобах масової інформації.

Виконавчий апарат ради сприяє представникам засобів масової інформації, попередньо повідомляє їх про час проведення та порядок денний сесії ради, засідань постійних комісій, видає їм матеріали, які поширюються серед депутатів.

         Стаття 2.3

         Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

         У разі немотивованої відмови голови ради, або його неможливості скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради, відповідно до вимоги частини 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         Сесія ради може також скликатися за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради, або голови районної державної адміністрації та рекомендації президії.

         У разі якщо голова ради, або його заступник у двотижневий термін не скликає сесію за пропозицією однієї третини депутатів, або голови райдержадміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш однієї третини загального складу депутатів, або постійною комісією.

         Інформація про скликання сесії, місце та час її проведення, а також про питання, які пропонуються внести на розгляд ради, доводиться індивідуально до відома кожного депутата, а через засоби масової інформації - до населення, не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії . Проекти рішень ради, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за 7 днів до відкриття сесії.

         Стаття 2.4

         Для розгляду невідкладних питань, або надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

         Позачергова сесія скликається головою ради за своєю ініціативою, за ініціативою президії, постійних комісій, не менше однієї третини від загального складу депутатів і голови райдержадміністрації.

         Пропозиції про скликання позачергової сесії і відповідні матеріали подаються в письмовому вигляді голові ради із зазначенням питань, що виносяться на розгляд та обґрунтуванням необхідності її скликання.

         При надзвичайних обставинах голова ради може своїм розпорядженням скликати позачергову сесію не пізніше, ніж за 3 дні до її відкриття, у виняткових випадках - за один день.

         Документи до позачергової сесії надаються депутатам виконавчим апаратом ради при реєстрації.

         Стаття 2.5

         Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

         У разі відсутності встановленого числа депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

         Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, починається за годину до відкриття засідання районної ради, а також проводиться перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням районної ради.

Стаття 2.6

1. Пропозиції з питань порядку денного сесії можуть бути внесені головою ради, постійними комісіями, депутатами, державною адміністрацією, загальними зборами громадян.

Рада затверджує план роботи на черговий рік, в який вноситься основні питання, що пропонуються до розгляду на сесіях.

2. Проект порядку денного сесії готується головою ради відповідно до пропозицій, які надійшли, і попередньо розглядається на засіданні президії.

3. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, районною державною адміністрацією, що внесли  питання або комісією з підготовки питання, утвореної президією.

        4. Матеріали та проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями

5. Матеріали з питань, які пропонуються до розгляду на сесії, надаються голові ради або його заступнику не пізніше, ніж за 20 днів до відкриття чергової сесії з аналітичною запискою і проектом рішення (термін визначається на реєстрації загального відділу апарату районної ради).

6. Після реєстрації та розгляду головою ради та його заступником матеріали передаються на розгляд постійної комісії або декільком комісіям ради, при цьому встановлюється термін розгляду в комісіях за запропонованим питанням і проекту рішення, про що повідомляється автору.

7. Комісії розглядають пропозиції і проект рішення на своїх засіданнях із запрошенням авторів, а за необхідності залучають фахівців. Комісії приймають висновки по розглянутих питаннях або вносять пропозиції до проектів рішень. Комісія має право підготувати свій проект рішення з даного питання.

8. За дорученням голови районної ради, його заступника, голови постійної комісії виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку наданих матеріалів. Проект рішень повинен складатись з таких частин:

·       мотивуючої, - в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;

·       вирішальної, - в якій конкретно і чітко формулюються заходи щодо рішення, вказуються виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

·       заключної, - в якій містяться посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

9. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються заступником голови ради,  в постійних комісіях, керуючим справами виконавчого апарату районної ради, а з питань, що належать, до компетенції районної державної адміністрації - узгоджуються з райдержадміністрацією.

Візування проекту рішення є обов’язковим. При наявності розбіжностей до проекту рішення додаються письмові висновки, а також можливі доповнення або зміни до тексту.

 

10. З урахуванням висновків комісій голова ради приймає рішення про включення питання до проекту порядку денного сесії або його відхилення із зазначенням мотивів.

11. Термінові питання, що відносяться до компетенції районної ради і які потребують невідкладного розгляду і не вимагають попередньої підготовки, можуть вноситися до порядку денного сесії під час її проведення за рішенням ради.

12. Проекти рішень ради з найбільш важливих питань за розпорядженням голови ради можуть друкуватися в засобах масової інформації для попереднього обговорення населенням.

13. Пропозиції по уточненню порядку денного сесії вносяться голові ради не пізніше, ніж за 6 днів до початку роботи сесії.

14. Голова інформує депутатів на сесії про надходження таких пропозицій щодо порядку денного сесії та прийняті рішення.

За наполяганням постійних комісій, депутатських груп, депутатів, відхилені пропозиції при затвердженні порядку денного сесії ставляться на голосування.

15. Порядок денний сесії затверджується на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття 2.7

1. На час проведення сесії рада обирає відкритим голосуванням з числа депутатів ради секретаріат сесії. Пропозиції щодо його кількісного та персонального складу вносяться головою ради. Про обрання секретаріату рада приймає протокольне рішення більшістю від числа присутніх депутатів.

2. Секретаріат зі свого складу обирає секретаря, який керує його діяльністю.

3. Секретаріат організовує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів ,    дає разом з головуючим роз'яснення депутатам з питань роботи сесії і т.д.

Стаття 2.8

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або його заступник, у разі неможливості або відмови їх від виконання цих функцій - один з депутатів за рішенням ради.

2. Засідання ради починаються о 10:00 годині.

3. На початку чергової сесії до обговорення її порядку денного, голова ради або його заступник у письмовій або усній формі інформує депутатів про стан справ на території району, про роботу ради та її органів та з інших питань, а також відповідає на запитання депутатів.

Дебати з цих питань не ведуться. На питання і відповіді відводяться не більше 20 хвилин.

4. Пропозиції про призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатською групою, депутатами. Рішення про час відновлення роботи сесії приймається одночасно з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів від числа присутніх депутатів ради. Вимога групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням, щодо проекту рішення, за яким необхідні консультації і час не більше 20 хвилин, задовольняється без  голосування.

5. Головуючий на сесії:

- забезпечує виконання законодавчих актів України та цього Регламенту;

- керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого        

  порядку її роботи;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку їх заявок; у разі порушення промовцем Регламенту вправі попередити і перервати його;

- надає (за згодою депутатів) слово для виступу в дебатах з розглянутого питання особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;

- у необхідних випадках змінює черговість надання слова виступаючим,  відповідно до цього Регламенту;

- може, за згодою депутатів, продовжити час для виступу, а також змінити черговість виступів з поясненням мотивів змін;

- оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень щодо ведення сесії і порядку, передбаченому цим Регламентом;

- проводить голосування з питань, потребуючим прийняття рішення ради, і оголошує його результати;

- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії ради, робочим органам сесії, а також працівникам виконавчого апарату ради;

- при грубому порушенні порядку засідання має право видалити з зали порушника, який не є депутатом;

- підписує протоколи засідання сесії;

- організовує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами з метою подолання розбіжностей в вирішенні інших питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє духу співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінку щодо виступаючих чи виступів крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Якщо головуючий на сесії безпідставно не ставить на голосування альтернативні проекти рішень, пропозиції депутатів, за рішенням ради не менше 2/3 голосів депутатів, головуючий може бути відсторонений від ведення сесії. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликає сесію заступник голови ради, на якій розглядається питання про обґрунтованість відмови голови ради скликати сесію.

6. Пленарні засідання ради та засідання постійних комісій проводяться російською або українською мовою. Діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 2.9

1. Рада розглядає питання на сесії в загальному чи спрощеному порядку.

У спрощеному порядку розглядаються питання, які не потребують всебічного обговорення, що не викликають спірних думок.

Рішення про застосування спрощеного порядку розгляду питання приймається більшістю голосів від числа присутніх на сесії депутатів. При спрощеному порядку питання можуть розглядатися без проведення обговорення або з проведенням обмеженого обговорення. При проведенні обмеженого обговорення слово для виступу надається представниками постійних комісій, у введенні яких знаходиться питання, головам зареєстрованих груп депутатів, які виявили на те бажання.

2. Час для доповідей на сесіях, співдоповідей , відповідей на питання до доповідача вирішується процедурним голосуванням на пленарному засіданні.

Перед початком дебатів встановлюється гранична їх тривалість, якщо рада не прийме іншого рішення.

3. Прохання про надання слова виступів у дебатах щодо запропонованих питань подаються в секретаріат сесії. На записках, що надійшли, секретаріатом ставиться час надходження заявки на виступ, після цього записки передаються головуючому на сесії.

До початку засідання ради депутат або запрошена особа вправі звернутися до секретаріату з проханням про надання йому слова з конкретного питання порядку денного сесії. Список таких осіб передається головуючому на сесії.

4. Депутатам, виступаючим від постійних комісій і депутатських груп, слово надається в обов'язковому порядку до припинення дебатів.

5. Голова ради, його заступник, голова постійної комісії з питань своєї компетенції має право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше ніж на 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

6. Депутат ради виступає на засіданні сесії після надання йому слова головуючим на засіданні.

7. Депутат може виступити з даного - одного й того самого питання не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншої особи.

Виступаючий на сесії зобов'язаний:

• Керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальних громад або виборців;

• Не застосовувати свій депутатський мандат в особистих інтересах або з корисної мети;

 Не принижувати честь і гідність виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

• Не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, які охороняються Законом та інших відомостей з питань, що розглядаються під час закритих засідань ради або її органів, що не підлягають розголошенню, а також відомостей, що є таємницею особистого життя депутата районної ради або його виборців, які гарантовані Законом та стали йому відомими у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

• Не допускати образливих висловлювань, не використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості щодо органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших посадових і службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради;

• Виступаючий на сесії не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий в цих випадках зобов'язаний попередити виступаючого, після другого попередження виступаючий позбавляється слова. Зазначеним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.

Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми, головуючий закликає його дотримуватися обговорюваного питання.

Якщо оратор перевищив відведений йому час для виступу або виступає не з обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

8. При розгляді радою питань про програму соціально-економічного та культурного розвитку, районному бюджеті і звітів про їх виконання в обов'язковому порядку заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обговорення.

9. З усіх питань адміністративного, державного, господарського та соціально - культурного будівництва, що розглядаються радою, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії (або кількох постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю по даному питанню.

10. Дебати з розглянутого питання припиняються за рішенням ради, перед припиненням дебатів головуючий на сесії інформує депутатів про кількість тих, що записалися для виступу.

Депутату після припинення дебатів на його вимогу може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з розглянутого питання на сесії можуть передати головуючому свої пропозиції та зауваження у вигляді записок, які долучаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які не зуміли з тих чи інших причин виступити, можуть бути долучені до протоколу сесії за їх бажанням.

Контроль, за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень депутатів здійснюється головою ради.

11. В кінці кожного засідання при необхідності відводиться час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами та повідомленнями.

Дебати з цих питань не відкриваються. На вимогу депутата за його заявою може бути прийнято протокольне рішення.

Стаття 2.10

1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України та чинному законодавству.

2. Рішення ради з будь-якого питання приймаються на пленарному засіданні.

3. Проект рішення ради приймається за основу.

4. Для вироблення остаточного проекту рішення ради при необхідності обирається редакційна комісія. Редакційна комісія не має права змінювати смисловий зміст проекту. Результати своєї роботи редакційна комісія надає сесії.   

У роботі редакційної комісії бере участь представник постійної комісії або депутат, який вніс проект.

        Районна рада може також доручити, відповідній постійній комісії або декільком постійним комісіям ради виробити і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради.

Стаття 2.11

1.                    Рішення районної ради з будь-якого питання ухвалюються на її пленарному засіданні.

2.                    Рішення ради може ухвалюватися без обговорення, якщо на пленарному засіданні жоден депутат не заперечує проти цього.

3.                    Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

4.                    Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово головуючому, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.

5.                     Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

Рішення ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує

про перехід до голосування з цього питання. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.

6.    Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, спочатку голосується проект рішення. Пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.

7.                    Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

8.                    За вмотивованою пропозицією лічильної комісії рада може ухвалити рішення про повторне голосування.

9.                    Рада ухвалює рішення поіменним відкритим або таємним голосуванням.

10. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

11. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України  "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

12. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як однією третиною голосів від загального складу ради.
Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках:
- обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
- ухвалення рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
- подання до Кабінету Міністрів України та Президента України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.

1.                У бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури або питання, схвалені радою. Цей список головуючий на засіданні ради передає лічильній комісії.

2.                Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

3.                Кожному депутатові лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після поставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня.

4.                Голосування проводиться шляхом поставлення позначки (+, v) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку для таємного голосування.

5.                Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

6.                Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.
Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, результати цього голосування анулюються.

7.                Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали більшість від загального складу ради. У разі коли бюлетені для таємного голосування отримали менше від загального складу ради депутатів, проводиться повторне голосування.

8.                Кандидат вважається обраним, а рішення - ухваленим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

9.                Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

10.          Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стовно нього проводиться повторне голосування.

11.          У разі якщо жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові районної державної адміністрації, звільнення голови районної ради і його заступника, а також з інших питань не отримано необхідної кількості голосів від загального складу ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться .

12.          Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

13.          Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не ухвалює.

14.          У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка ухвалює рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про повторне голосування).

15. Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, якщо це не суперечить чинному законодавству і за умови, коли за відміну проголосувало більше половини від загального складу ради.

16. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

17.          Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради та їх авторами.

 

18.          Тексти прийнятих рішень оформляються в 10-денний термін та подаються керуючим справами виконавчого апарату районної ради на підпис головуючому на пленарному засіданні.

19.          Кожному рішенню районної ради присвоюється порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання.

20.           Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналові рішення, іншого акта ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів від дня виявлення невідповідності.

21.          Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями та посадовими особами ради. Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і доповіді відповідної постійної комісії.

22.           Пропозиції та критичні зауваження, висловлювані депутатами на сесії ради, передані в письмовій формі голові сесії або в секретаріат, а також підтримані в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали дозволу на сесії, у п'ятнадцятиденний строк розглядаються головою ради або надсилаються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов'язані в місячний термін розглянути ці пропозиції, зауваження та про результати повідомити безпосередньо депутату або постійної комісії, а також раді.

23.           Листи та звернення громадян, що надійшли на адресу ради, розглядаються в порядку, передбаченому Законом.

Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям районного бюджету та контролю за його виконанням

1. Відповідно до наданих чинним бюджетним законодавством повноважень начальник фінансового управління районної державної адміністрації організовує і координує роботу всіх учасників бюджетного процесу з формування проекту районного бюджету на наступний бюджетний період.

На всіх етапах складання районного бюджету фінансове управління співпрацює з відповідними профільними постійними комісіями ради.

2. Проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період,              розроблений фінансовим управлінням, з усіма необхідними матеріалами до нього подається райдержадміністрацією до виконавчого апарату ради для обговорення у постійних комісіях та надається депутатам районної ради.

3. Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не береться.

4. Фінансове управління районної державної адміністрації враховує пропозиції і поправки, підтримані постійною комісією з питань бюджету та фінансів, і вносить відповідні зміни для розгляду проекту районного бюджету на наступний бюджетний рік. Порядок голосування пропозицій, доповнень і змін до районного бюджету проводиться в порядку, визначеному цим Регламентом.

5. Квартальний та річний звіти про районний бюджет з усіма необхідними матеріалами до нього фінансове управління подає до виконавчого апарату ради у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

 

6. Пленарне засідання ради з питання затвердження звіту про виконання районного бюджету за звітний рік скликається радою не пізніш, як у чотиримісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

 

Стаття 2.12

1. На кожній сесії ради ведеться протокол сесії.

2. У протоколі сесії ради вказуються такі дані:

• найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата і місце проведення сесії;

• число депутатів, обраних до ради, число присутніх і відсутніх депутатів;

• порядок денний сесії;

- Прізвища виступаючих депутатів (для осіб, які не є депутатами - посади), а також депутатів, які внесли запит або задали (письмово і усно) запитання доповідачам;

- Перелік всіх прийнятих рішень із доданням відомостей поіменного голосування, поданих за рішення.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, про припинення дебатів, про прийняття до відома довідок, що даються учасникам сесії тощо) відображається у протоколі сесії.

3. До протоколу сесії додаються:

• тексти доповідей та співдоповідей;

• рішення, прийняті радою;

• письмові запити депутатів;

• письмові зауваження та пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

• відомості поіменного голосування;

• тексти виступів депутатів які записалися, але не отримали слово для виступу у зв'язку з припиненням дебатів;

• письмові інформації органів ради, роздані депутатами на сесії;

• список реєстрації депутатів;

• список запрошених осіб.

4. Протокол сесії ради оформляється в місячний термін. Протокол сесії ради підписується головою ради або головуючим на сесії. За правильність записів у протоколі сесії несе відповідальність голова  ради, за своєчасне оформлення протоколу та інших матеріалів сесії заступник голови ради. Оригінали протоколів сесії протягом встановленого терміну зберігаються в  відділі правового та документального забезпечення ради, а також здаються в обласний державний архів на постійне зберігання. Копії протоколів сесій надаються для ознайомлення депутатам на їх вимогу.

5. Пленарне засідання ради записується на електронні носії.

 

 

Глава 3. ДЕПУТАТИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ.

 

Стаття 3.1

1. Повноваження депутатів ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках передбачених законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених ним органів, несе відповідальність перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат зобов'язаний входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з виплатою йому середньої заробітної плати за основним місцем роботи .

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засіданнях постійної комісії та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією щодо відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

6. Депутат має право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесії ради, а також на засіданнях постійних комісій та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або за його дорученням постійними комісіями ради або органами і посадовими особами, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раду.

8. Депутат, здійснюючи депутатські повноваження,  повинен дотримуватися 
 правил депутатської етики.  
Якщо депутат допускає образливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, рада має право, за висновком комісії з питань регламенту, законності прав людини, депутатської діяльності та етиці, застосовувати такі заходи впливу: попередити з повідомленням в засобах масової інформації, а у разі систематичних порушень норм етики і моралі - звернутися до виборців з пропозицією про відкликання депутата.
 9. На депутатів районної  ради  поширюються вимоги та обмеження, 
встановлені  Законом  України  "Про  засади запобігання і протидії
корупції".

 

Стаття 3.2

1. Депутати ради відповідно до законодавства про місцеві ради і статус депутатів у місцевих радах, мають право звертатися до голови ради, його заступника, районної державної адміністрації, керівників підприємств, організацій та установ, розташованих на території району, з депутатськими запитами.

2. Порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавством та цим Регламентом. Звернення депутата або групи депутатів до посадових осіб, вважається депутатським запитом у випадках, якщо питання, порушені в ньому, мають суспільне значення в масштабах району.

3. Районна рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів від числа присутніх депутатів.

4. Державний орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на даній сесії або у строк, встановлений радою. Депутат або група депутатів, від імені яких внесений запит, можуть звернутися в органи або до посадових осіб, надати відповідь на запит, за додатковими роз'ясненнями, виступаючи з реплікою, заявою.

Відповідь на запит після заслуховування може бути поставлена на обговорення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 

Стаття 3.3 Депутатські фракції та групи

Депутатські фракції

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами районної ради.

2. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії за виборчим списком, відповідної місцевої організації від якої він був обраний депутатом.

3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Депутатські групи

         1. Для здійснення депутатських повноважень депутати на основі їх взаємної згоди, спільності проблем, які вони вирішують, або інших ознак можуть об'єднуватися у депутатські групи.

         2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

         3. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають голову депутатської групи.

         4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. Організаційні рішення зборів депутатської групи, що є правовою підставою для прийняття рішення районною радою, вважаються легітимними, якщо за них голосувала більшість депутатів від загального складу депутатської групи.

         Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті ради. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення у вигляді подання особи, що очолює дане об’єднання, про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи , а також голів фракцій та груп.

         Голова ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, групи, її кількісний склад та уповноважених представників. Ця інформація заноситься до протоколу засідання. Про зміни у складі депутатської фракції, групи її голова повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається. Голова депутатської фракції чи групи може письмово доручити виконання його функцій, закріплених цим Регламентом, будь-кому з членів депутатської фракції, групи.

Депутатські фракції, групи мають право:

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об'єднувати зусилля з іншими фракціями, групами.

      Депутати і депутатські фракції, групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

      Жодна депутатська фракція, група не має права виступати від імені ради.

      Депутатські фракції, групи та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Стаття 3.4 Дострокове припинення повноважень депутата ради

 

1. Повноваження депутатів Ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Крім цього, рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:

- подання ним заяви про складання повноважень;

- у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду, за яким до депутата застосована міра покарання, пов'язана з позбавленням волі;

- звільнення з роботи і виїзд на постійне місце проживання за межі району;

- обрання його депутатом іншої місцевої ради.

Без прийняття рішень ради у разі:

- його відкликання виборцями у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- припинення його громадянства України, або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

- обрання, або призначення його на посаду, зайняття якою не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

- його смерті.

 

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань регламенту, законності прав людини, депутатської діяльності та етиці, яка представляє раді свій висновок з цього питання.

3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до районної виборчої комісії для вирішення питання про заміщення депутата, згідно діючого законодавства.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата районної ради публікується в газеті «Время».

Стаття 3.5  Голова районної ради, заступник голови районної ради.

1.                Голова районної ради обирається  районною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням.

2.                Голова районної ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.                Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю.

4.                У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою шляхом проведення таємного голосування.

5.                Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

 

 

Голова районної ради:

-           скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради;

-           забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

-           представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

-           вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради та її голів;

-           координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-           організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

-           організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

-           організовує роботу президії ради;

-           призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

-           здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

-           є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

-           підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

-           забезпечує роботу з розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

-           забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

-           представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

-           за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;

-           звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

-           вирішує інші питання, доручені йому радою;

-           голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Заступник голови районної ради

1.                Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради, шляхом таємного голосування за пропозицією голови районної ради і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.

2.                Заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

3.                Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування, якщо за його звільнення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

4.                Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

5.                Заступник голови ради працює у виконавчому апараті  на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для голови ради.

Глава 4. КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 4.1.

Постійні комісії ради утворюються радою і наділені повноваженнями у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 4.2.

Рада утворює такі постійні комісії:

     -    постійна комісія з питань регіональної соціально-економічної політики,

          промисловості, транспорту, зв’язку та торгівлі;

-    постійна комісія з питань бюджету та фінансів;

-    постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельним 

      ресурсам та охороні навколишнього середовища;

-    постійна комісія з питань регламенту, законності прав людини,   

     депутатської діяльності та етиці;

     -   постійна комісія з питань освіти, медицини, культури, спорту та

   соціального захисту населення.

Стаття 4.3.

Постійні комісії утворюються не пізніше, ніж на другій сесії ради на строк повноваження ради.

У разі необхідності рада може змінити перелік, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

Персональний склад постійних комісій Ради формується з урахуванням зареєстрованих груп депутатів.

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менш ніж 5 чоловік.

Персональний склад постійних комісій визначається рішенням ради після обрання голів постійних комісій.

Члени постійних комісій обираються за списком всіх постійних комісій без обговорення.

Голосування з усіх питань створення постійних комісій проводиться відкрито.

Голова постійної комісій може бути в будь-який час відкликаний за рішенням ради і на його власне прохання, а також у зв'язку з незадовільною роботою на цій посаді або за іншими обставинами, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.

Пропозиції по відкликанню голови постійної комісії виносяться:

- самим головою комісії за його письмовою заявою;

- головою ради;

- за висновком відповідної постійної комісією, прийнятому на його засіданні під головуванням обраного на час члена цієї комісії;

- не менше ніж однієї третини від загального складу депутатів ради за їх письмовою заявою.

У разі відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо радою не прийнято іншого рішення.

Стаття 4.4.

1. Голова постійної комісії:

- організовує роботу комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань;

- дає доручення членам комісії, викликає їх для роботи в комісії, а також для виконання інших доручень;

- запрошує для участі в засіданнях комісії представників державних органів, громадських організацій, фахівців і вчених;

- представляє комісію у відносинах з державними і громадськими органами та організаціями, депутатами ради, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями та громадянами, органами територіального громадського самоврядування;

- організовує роботу з виконання висновків комісії;

- інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, вжиті щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії та інших депутатів про виконання рішень та розгляд її рекомендацій.

2. Заступник голови постійної комісії:

- виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії за їх відсутності.

3. Секретар комісії:

- організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

- веде поточне діловодство постійної комісії;

- організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

- забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

- повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний    

засідання постійної комісії.

 

4. Постійні комісії ради

- здійснюють свої повноваження шляхом прийняття висновків та рекомендацій;

- висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду відповідними державними і громадськими органами, органами територіального громадського самоврядування, підприємствами (об'єднаннями), установами та організаціями. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть входити до ради з пропозиціями про притягнення до відповідальності керівників та посадових осіб.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і можуть проводитися як у дні проведення сесій ради, так і в період між ними. Дні і час засідань визначається самими комісіями.

У засіданнях комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

Засідання комісії правомочні, якщо на них присутні не менше половини членів комісії від загального складу.

У разі неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засіданні можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

  Засідання постійних комісій ведуться відкрито.  Депутати, які не входять до складу цих комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради або голови розглядати спільно з комісіями прийняття загального висновку.

Голосування на спільному засіданні проводиться по комісіям окремо.

Рішення вважається прийнятим, якщо в кожній комісії воно отримало більшість голосів.

Якщо комісії не приходять до спільного вирішення, вони готують висновки окремо.

5. Член постійної комісії

-           повинен брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення комісії;

-           член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії.

6.    Висновки та рекомендації постійної комісії

-           підписуються головою або його заступником.

-           висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.

-           протоколи засідань постійних комісій підписуються її головою та         секретарем та оприлюднюються в засобах масової інформації.

-           протоколи спільних засідань підписуються головами та секретарями відповідних комісій

-           висновки, рекомендації і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах комісії, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

 

 

Стаття 4.5. Президія ради

1. Рада утворює президію ради. Президія Ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається  внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.

2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, керуючий справами виконавчого апарату районної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. З правом дорадчого голосу до складу президії можуть бути введені керівники структур, утворених радою.

3. Президія ради діє на підставі Положення про президію, яке затверджується радою.

 

Стаття 4.6. Виконавчий апарат

1. Рада утворює виконавчий апарат, який забезпечує здійснення радою повноважень, наданих йому Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", та іншими законами.

2. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії, зв'язку з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та виконує інші повноваження за рішенням ради.

3. Структура і чисельність, витрати на утримання виконавчого апарату встановлюється радою за пропозицією голови ради.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

Глава 5. ВЗАЄМОДІЯ  РАЙОННОЇ РАДИ З РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

 

У разі розгляду районною державною адміністрацією питань, які належать до повноважень районної ради, вона повинна повідомити про це раду.

 

Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Районна рада відповідно до вимог чинного законодавства може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.

Рішення районної ради та розпорядження голови районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції України або законодавству України може бути оскаржено в суді.

Глава 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Районна рада періодично інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

Глава 7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

 

Повноваження районної ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.

Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради вирішується Верховною Радою України.