Новини

                                                                                                                                                                                                  ПРОЕКТ

 

КОМПЛЕКСНА РАЙОННА ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018 РІК

 

 

Смт. Станиця Луганська

2018

Паспорт Програми

1.

Назва Програми          

Комплексна районна програма створення умов для сталого функціонування та динамічного розвитку первинної медичної допомоги у Станично-Луганському районі на 2018 рік

2.

Ініціатор розроблення Програми

КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

3.

Розробник Програми

КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

4.

Співрозробники Програми

Станично-Луганська районна державна адміністрація

5.

Відповідальний виконавець Програми

КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

6.

Учасники Програми

КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Станично-Луганська районна державна адміністрація, сільські та селищні ради

7.

Термін реалізації Програми

2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконані Програми

Районний бюджет, позабюджетні кошти

9.

Загальний обсяг фінансування

Всього   коштів районного бюджету,

- Загальний фонд

- Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)

- Кошти не бюджетних джерел

 

 

10 715,3 тис. грн.

8 476,8 тис. грн.

 

234,7 тис. грн.

 

2 003,8 тис. грн

 

 

 

1. Загальні положення

 

В Україні з 2018 року стартувала реформа медичної галузі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року         № 1013-р схвалено Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров`я. Першим етапом реформування медицини в Україні є первинний рівень медичної допомоги населення.

На території Станично-Луганського району функціонує 13 амбулаторій та 22 фельдшерсько-акушерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низька матеріально-технічна база, що не відповідає табелю оснащення, затвердженому наказом МОЗ України. Зокрема для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідно вирішити питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою та комп′ютерами, спеціалізованими програмами, підключенням до мережі Інтернет. На даний момент, не оформлені земельні ділянки для будівництва нових амбулаторій. Згідно Кодексу газорозподільних систем та Постанови № 2494 від 30 вересня 2015 року, необхідно оформити документи (технічні умови і Проектну документацію на реконструкцію вузла обліку газу), закупити газові лічильники та модулі зв’язку і провести роботи з установлення газового обладнання.

Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців територій. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів. Згідно штатного розпису в КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» значиться 218,75 одиниць, з них лікарських посад 41,25, на цей час фактично зайнято 22,0. Великий радіус обслуговування населення, незадовільний стан доріг та відсутність лікарів у кількох амбулаторіях призводить до необхідності обслуговування  викликів на значну відстань, а саме понад 120 кілометрів. Як наслідок зростає потреба у пальному та придбанні автозапчастин для підтримки транспорту у належному стані.

 

2. Мета Програми

 

Метою Програми є здійснення заходів, направлених на підвищення доступності та якості медичних послуг населенню, керованості та безперервності медичної допомоги, рівного доступу населення до медичних послуг належної якості, надання фінансової підтримки та створення умов для сталого функціонування та динамічного розвитку структурних підрозділів КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (оснащення необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, під’єднання до мережі Інтернет), поліпшення умов праці медичних працівників, шляхом додаткових заохочень.Забезпечення  зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення  шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної  медицини. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи виконання Програми

Медична допомога жителям Станично-Луганського району є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевого бюджету.

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є:

пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;

залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;

поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення, забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;

впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом другого півріччя 2018 року.

 

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Станично-Луганського району протягом 2018 року є:

збереження і покращення здоров'я населення;

гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;

будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов для заохочення медичного персоналу;

удосконалення організації первинної медико-санітарної допомоги ;

підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя;

стимулювання медичних працівників для роботи в Станично-Луганському районі.

Виконання програми дає змогу:

підвищити ефективність роботи закладу охорони здоров’я первинної ланки з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%;

сформувати систему надання населенню високоякісної  медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем – скерування для надання пацієнтам вторинної спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;

осучаснити та забезпечити оснащення закладу загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1 до Програми.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік (рішення про внесення змін до районного бюджету на відповідний рік), згідно з розподілом видатків районного бюджету (додаток 2).

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення.

 

8. Звітність

 

Комунальному закладу «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» кожного  кварталу надавати районній раді звіт про хід виконання Програми.

 

 

 

Головний лікар Станично-Луганського

районного центру ПМСД                                                       С.В.СЄМЄНЄНКО