Додаток 4                                                                                                                       до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
                                       
  ПОГОДЖЕНО               ЗАТВЕРДЖЕНО                                   
  Рішення________________________________               Директор            
                  (найменування органу місцевого самоврядування)                 (посадова особа ліцензіата)          
                                     
  від _________________ №_____________               ___________________________      
  М.П.                     (підпис)     (П.І.Б.)      
                        "____"_______________ 20____ року      
                        М.П.              
                                       
Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми на 2019 рік      
КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"      
(найменування ліцензіата)     
№ з/п Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) Кількісний показник (одиниця виміру) Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)  За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ) Строк окупності (місяців) ** № аркуша обґрунтовуючих матеріалів Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період) Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період) Економічний ефект (тис. грн ) ***
загаль-на сума  з урахуванням: госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів) підряд-ний плано-ваний період прогнозний період  
аморти-заційні відраху-вання виробничі інвестиції з прибутку позичко-ві кошти інші залучені кошти,    з них: бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
підля-гають повер-ненню не підлягають повернен-ню   плано-ваний  період     +1 плано-ваний період + n* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І Виробництво теплової енергії
 1.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.1.1   х  х                             
  1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
  модернізація котельні РТМО із встановленням твердопаливного обладнання          (придбання водо-водяного підігрівача)    896,00 279,78 616,22         896 0 896     79   25,3   #####
  реконструкція котельні Кіндрашівської ЗОШ за адресою: смт. Станиця Луганська. вул.Шкільна.2 (придбання твердопаливного котла)   642,00 164,32 477,68 х  х  х  х  642,00 0,00 642,00     42   34   #####
Усього за підпунктом 1.2.1 ###### 444,10 1093,90         1538,00 0,00 1538,00         59,3   320,3
 1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.2   х  х                             
 1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.3   х  х                             
  1.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.4   х  х                             
 1.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 1.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 1.2   х  х                             
Усього за розділом І 1538 444,1 1093,9         1538 0 1538         59,3   #####
ІІ Транспортування теплової енергії
 2.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.1.1   х  х                             
  2.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  2.1.3 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.1.3   х  х                             
Усього за пунктом 2.1   х  х                             
  2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.1   х  х                             
 2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.2   х  х                             
 2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.3   х  х                             
                                       
  2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.4   х  х                             
 2.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 2.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 2.2   х  х                             
Усього за розділом ІІ   х  х                             
ІІІ Постачання теплової енергії
 3.1  Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
  3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.1   х  х                             
  3.1.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.2   х  х                             
  3.1.3 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.1.3   х х                            
Усього за пунктом 3.1   х х                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  3.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
 3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.1   х х                            
 3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.2   х х                            
 3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.3   х х                            
  3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.4   х  х                             
 3.2.5 Інші заходи, з них:
        х  х  х  х  х  х                     
Усього за підпунктом 3.2.5   х  х                             
Усього за пунктом 3.2   х  х                             
Усього за розділом ІІІ   х х                            
Усього за інвестиційною програмою 1538 444,1 1093,9         1538 0 1538         59,3   #####
Примітки:    n* кількість років інвестиційної програми.                          
         ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.                
         *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження  заходів ураховувати без ПДВ.                      
         х - ліцензіатом не заповнюється.                                  
Заступник директора                                                               Барбашева Н.С.                    
(посада відповідального виконавця)     (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)                     
                       
  Додаток 7                                                                          до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
   
   
   
   
         
Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання 
КП "Теплосервіс Станично-Луганського району"
 
станом на  1 січня   2019 року
№ з/п Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання Одиниця виміру Показник
загальний з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 Джерела теплової енергії      
1.1 Загальна кількість котелень, з них: шт. 24 _
  потужністю до 3 Гкал/год шт. 22 _
  потужністю від 3 до 20 Гкал/год шт. 2 _
  потужністю від 20 до 100 Гкал/год шт. 0 _
  потужністю 100 Гкал/год і більше шт. 0 _
  дахових шт. 0 _
1.2 Загальна установлена потужність котелень, з них: Гкал/год 17,6 _
  потужністю до 3 Гкал/год Гкал/год 10,1 _
  потужністю від 3 до 20 Гкал/год Гкал/год 7,5 _
  потужністю від 20 до 100 Гкал/год Гкал/год 0,0 _
  потужністю 100 Гкал/год і більше Гкал/год 0,0 _
  дахових Гкал/год 0,0 _
1.3 Середнє навантаження котелень:      
  у неопалювальний період Гкал/год _ _
  у зимовий період Гкал/год 13 _
1.4 Річний обсяг відпуску теплової енергії Гкал 10 299 _
2 Котли та хвостові поверхні нагріву      
2.1 Загальна кількість котлів: шт. 77 _
2.1.1 за видом теплоносія, з них: шт.    
  водогрійних з ККД менше 86 % шт. 8 _
  водогрійних з ККД більше 86 % шт. 69 _
  парових з ККД менше 89 % шт. 0 _
  парових з ККД більше 89 % шт. 0 _
2.1.2 за видом палива, з них: шт.    
  на газоподібному паливі шт. 69 _
  на твердому паливі шт. 8 _
  на рідкому паливі шт. 0 _
2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлів:      
   у неопалювальний період % _ _
   у зимовий період % 74 _
2.3 Загальна кількість економайзерів шт. _ _
3 Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів      
3.1 Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: шт.    
  димососів шт. 6 _
  дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) шт. 0 _
3.2 Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок кВт 47 _
3.3 Загальна кількість золошлакоуловлювачів шт. 0 _
3.4 Загальна кількість димових труб, з них: шт. 59 _
  сталевих шт. 49 _
  цегляних та/або залізобетонних шт. 10 _
         
 
4 Допоміжне обладнання      
4.1 Загальна кількість деаераторних установок шт. 0 _
4.2 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 0 _
4.3 Загальна кількість баків збору конденсату шт. 0 _
4.4 Загальна кількість насосів, з них: шт. 87 _
  живильних шт. 0 _
  мережних шт. 60 _
  підживлювальних шт. 27 _
  конденсаційних шт. 0 _
  рециркуляційних шт. 0 _
  насосів гарячого водопостачання (ГВП) шт. 0 _
  циркуляційних (ГВП) шт. 0 _
4.5 Загальна установлена потужність насосів кВт 244 _
5 Водопідготовка і водно-хімічний режим      
5.1 Загальна кількість водопідготовчих установок шт. 3 _
5.2 Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок шт. 0 _
5.3 Загальна установлена потужність насосів кВт 0 _
6 Електропостачання та електротехнічні пристрої      
6.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 24 _
  прямого включення шт. 23 _
  трансформаторного включення шт. 1 _
6.2 Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) шт. 0 _
6.3 Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: шт. 1 _
  потужністю до 630 кВА шт. 1 _
  потужністю понад 630 кВА шт. 0 _
6.4 Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:      
   у неопалювальний період % 0 _
   у зимовий період % 55 _
7 Автоматизація      
7.1 Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі шт. 15 _
  з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) шт. 0 _
  з частковою автоматизацією шт. 15 _
7.2 Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу шт. 0 _
8 Прилади обліку теплової енергії      
8.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: шт. 21 _
  на джерелах теплопостачання шт. 21 _
  комерційного (у споживача) шт. 5 _
8.2 Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання % 95 _
8.3 Забезпеченість приладами комерційного обліку % 100 _
8.4  Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до                100 % оснащеності, у тому числі: шт. 2 _
   на джерелах теплопостачання шт. 2 _
   комерційного обліку шт. _ _
9 Транспортні засоби      
9.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: шт. 5 _
  спецтехніки шт. 1 _
   вантажних автомобілів шт. 2 _
   легкових автомобілів шт. 2 _
10 Будівлі та споруди виробничого призначення      
  Загальна кількість шт. 25 _
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 Магістральні теплові мережі      
11.1 Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: км    
   підземних канальних км    
   підземних безканальних км    
  надземних км    
11.2 Загальна кількість теплових камер шт.    
12 Місцеві (розподільчі) мережі      
         
 
12.1 Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: км 6 _
  підземних км 1 _
  надземних км 5 _
12.2 Загальна кількість теплових камер шт. 0 _
13 Мережі гарячого водопостачання (ГВП)      
13.1 Протяжність мереж ГВП, з них: км _ _
  підземних км _ _
  надземних км _ _
14 Центральні теплові пункти (ЦТП)      
  Загальна кількість ЦТП шт. _ _
15 Індивідуальні теплові пункти (ІТП)      
  Загальна кількість ІТП шт. _ _
16 Обладнання ЦТП та ІТП      
16.1 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. _ _
16.2 Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шт. _ _
16.3 Загальна кількість насосів, з них: шт. _ _
  підживлювальних шт. _ _
  насосів ГВП шт. _ _
  циркуляційних (ГВП) шт. _ _
16.4 Загальна установлена потужність насосів кВт _ _
17 Електропостачання та системи управління      
17.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 25 _
17.2 Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: шт. _ _
  систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія шт. _ _
17.3 Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки шт. _ _
18 Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП      
18.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП шт. _ _
18.2 Загальна кількість лічильників ГВП,з них: шт. _ _
  на ЦТП шт. _ _
  у споживачів (у будинках) шт. _ _
18.3 Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП % _ _
18.4 Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: % _ _
  на ЦТП % _ _
  у споживачів (у будинках) % _ _
18.5  Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності шт. _ _
18.6  Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: шт. _ _
  на ЦТП шт. _ _
  у споживачів (у будинках) шт. _ _
19 Транспортні засоби     _
19.1 Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: шт. 5 _
  спецтехніки шт. 3 _
  вантажних автомобілів шт. 2 _
  легкових автомобілів шт. 2 _
20 Будівлі та споруди виробничого призначення     _
  Загальна кількість шт. 25 _
21 Опалювальна площа тис.кв.м   _
22 Забезпечення гарячою водою тис. жителів _ _
23 Приєднане навантаження за категоріями:     _
  населення Гкал/год 0 _
  бюджетні установи Гкал/год 5,733 _
  інші Гкал/год 0,72 _
24 Фактичні річні втрати теплової енергії тис.Гкал   _
% 3 _
Директор КП "Теплосервіс Станично-Луганського району" __________ Ісаєва І.О.
  (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.        
Головний бухгалтер _______ Калініна Л.С.
    (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
         
Головний інженер __________ Твердохліб О.О.
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)